خودت را به فنا نده
خودت را به فنا نده
جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید