بیوگرافی

تصویر نویسنده

Malcolm Gladwell

مالکوم گلدول از سال 1996 نویسنده نیویورکر است. او نویسنده کتاب های The Tipping Point, Blink, Outliers است. او قبل از پیوستن به نیویورکر گزارشگر واشتنگن پست بوده است. گلدول متولد کشور انگلستان است و در اونتیارو بزرک شده است. اکنون در نیویورک زندگی می کند.